Untitled Document
อาชีพ
อาชีพหลัก คือ ทำนา

อาชีพรอง  คือ ทำการเกษตร ทำสวน ปลูกผัก ปลูกถั่วเหลือง และเลี้ยงปลากะชัง

              เนื่องจากตำบลหนองบัวอยู่ในเขตชลประทานเป็นส่วนมาก อาชีพหลักคือการทำน

หน่วยงานธุรกิจในเขตตำบล
  • ปั้มน้ำมัน 7 แห่ง
  • โรงสีข้าวครอบครัว 13 แห่ง
  • โรงสีข้าวชุมชนตำบลหนองบัว 1 แห่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456