Untitled Document
เลือกประเภทข่าว :
    โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 7 เเละ 8
    โครงการก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 7 เเละ 8
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
2/3/2559
    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10
    โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
2/3/2559
    โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหินเเห่ หมู่ที่ 6
    โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหินเเห่ หมู่ที่ 6
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
2/3/2559
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยเเพง หมู่ที่ 4
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยเเพง หมู่ที่ 4
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
2/3/2559
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3
    โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3
ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง
2/3/2559
    ประชุมการประเมินคุณธรรมเเละจริยะรรม ITA
    ประชุมการประเมินคุณธรรมเเละจริยะรรม   ITA
สำนักงานปลัด
29/2/2559
    ประชุมสภา ประจำเดือน กุมภาพันธ์
    ประชุมสภา ประจำเดือน กุมภาพันธ์
สำนักงานปลัด
26/2/2559
    ประชุมสรุปเเผนประชาคมปี 2559 ทั้ง 10 หมู่บ้าน
    ประชุมสรุปเเผนประชาคมปี 2559 ทั้ง 10 หมู่บ้าน
สำนักงานปลัด
16/2/2559
    การประชาคม ปี 2559 บ้านคุยเเพง ม. 4
    การประชาคม ปี 2559 บ้านคุยเเพง ม. 4
สำนักงานปลัด
12/2/2559
    การประชาคม ปี 2559 บ้านคุยเชือก ม3.เเละ ม.9
    การประชาคม ปี 2559 บ้านคุยเชือก ม3.เเละ ม.9
สำนักงานปลัด
11/2/2559
    การประชาคม ปี 2559 บ้านหนองผือ ม.1 + ม.10
    การประชาคม ปี 2559 บ้านหนองผือ ม.1 + ม.10
สำนักงานปลัด
11/2/2559
    การประชาคม ปี 2559 บ้านหนองปลาเข็ง ม.8
    การประชาคม ปี 2559 บ้านหนองปลาเข็ง ม.8
สำนักงานปลัด
9/2/2559
    การประชาคม ปี 2559 บ้านหนองปลาเข็ง ม. 7
    การประชาคม ปี 2559 บ้านหนองปลาเข็ง ม. 7
สำนักงานปลัด
9/2/2559
    การประชาคม ปี 2559 บ้านหินเเห่ ม.6
    การประชาคม ปี  2559 บ้านหินเเห่ ม.6
สำนักงานปลัด
8/2/2559
    การประชาคมปี 2559 บ้านโนนเมืองน้อย ม.5
    การประชาคมปี 2559 บ้านโนนเมืองน้อย ม.5
สำนักงานปลัด
8/2/2559


« Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next »
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456