Untitled Document
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว 31/สิงหาคม/60  
            เรื่อง ประกาสใช้เเผนพัฒนาสี่ปี เพิ่มเติม/เปลี่ยนเเปลง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2561-2564)  
     
   
   
     
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456