Untitled Document
หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน เพศ รวม ผู้นำหมู่บ้าน
ชาย หญิง
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 1
192
339
329
668
บ้านกอก หมู่ที่ 2
175
391
382
773
บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 3
233
399
444
843
บ้านคุยแพง หมู่ที่ 4
221
425
473
898
บ้านโนนเมืองน้อย หมู่ที่ 5
209
373
367
740
บ้านโนนหินแห่ หมู่ที่ 6
173
249
292
541
บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 7
111
198
211
409
บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 8
124
229
248
477
บ้านคุยเชือก หมู่ที่ 9
74
132
131
263
บ้านหนองผือ หมู่ที่ 10
154
260
270
530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
รวม 1,666
2,995
3,147
6,142
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456