Untitled Document
การศึกษา
สถานศึกษา ผู้อำนวยการ
      โรงเรียนบ้านกอกหนองผือ
      นายสำเร็จ รักษาแคน
      โรงเรียนบ้านคุยเชือก
      นายเพียรเลิศ ดวงพาวัง
      โรงเรียนบ้านคุยแพง
       ---
      โรงเรียนบ้านหินแห่โนนเมืองน้อย
       ---
      โรงเรียนบ้านหนองปลาแข็๋ง
      นายเติม สีพาไชย
      โรงเรียนหนองบัวปิยนิมิตร
      นายภักดี นามวิจิตร
สถาบันและองค์การทางศาสนา
สถานที่ หมู่บ้าน
      วัดสุวรรณาราม
      บ้านหนองผือ
      วัดจันทราราม
      บ้านกอก
      วัดเกษมสุขาราม
      บ้านคุยเชือก
      วัดสว่างศรีวิลัย
      บ้านคุยแพง
      วัดสะอาดนครชัย
      บ้านโนนเมืองน้อย
      วัดจันทรังษ๊
      บ้้านโนนหินแห่
      วัดสุคันธาราม
      บ้านหนองปลาแข็ง
การสาธารณสุข
สถานที่ ผู้อำนวยการ
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองผือ
      นางฉัตราพร ศรีบาล
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านโนนเมืองน้อย
      นางอัมพร โสมโสก
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456