Untitled Document
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
ที่อยู่
เลขที่ 133 หมู่ที่ 5 บ้าน โนนเมืองน้อย ตำบล หนองบัว
อำเภอ โกสุมพิสัย จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44140

โทรศัพท์

043-029-715
Fax 043-029716
e-mail nongbua@gmail.com
เว็ปไซต์ www.nongbua.net
แผนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่เลขที่ 133  บ้านโนนเมืองน้อยหมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140

www.nongbua.net. email : nongbua@gmail.com. โทร : 044-123456